Close

VideoHunter

Easiest way to download and convert videos on Mac

Prijatie zmluvných podmienok

Pred použitím služieb poskytnutých spoločnosťou VidPaw prostredníctvom tejto webovej stránky alebo softvéru si pozorne prečítajte tieto zmluvné podmienky (spoločne, "webová stránka", "webová stránka a služby"). Táto zmluva upravuje váš vzťah so spoločnosťou VidPaw a používanie služieb poskytovaných prostredníctvom webovej stránky a softvéru. VidPaw týmto žiada, aby ste akceptovali tieto podmienky služieb. Služby poskytované spoločnosťou VidPaw môžete používať len za podmienky, že súhlasíte so všetkými podmienkami obsiahnutými v tomto dokumente. Používanie služieb poskytovaných spoločnosťou VidPaw znamená, že tieto podmienky služby akceptujete. Ak tieto zmluvné podmienky neakceptujete, nepoužívajte túto webovú stránku ani služby.


Na používanie tejto webovej stránky musíte mať najmenej osemnásť (18) rokov, pokiaľ vek vo vašej jurisdikcii nie je vyšší ako osemnásť (18) rokov, v takom prípade musíte mať vo veku najmenej 18 rokov. príslušnosť. Používanie webovej stránky nie je povolené, ak to zakazuje zákon.


Pravidelne kontrolujte tieto Zmluvné podmienky, aby ste sa uistili, že ste si vedomí všetkých podmienok, ktorými sa riadi vaše používanie Webovej stránky a Služieb. Na obsah, ktorý nie je vytvorený užívateľom, sa môžu vzťahovať osobitné podmienky. Takéto špecifické podmienky môžu byť popri týchto Zmluvných podmienkach alebo, ak sú v rozpore s týmito Podmienkami služby, tieto špecifické podmienky nahradia tieto Zmluvné podmienky iba v rozsahu, v akom je obsah alebo zámer takýchto špecifických podmienok v rozpore s týmito Podmienkami služby..


VidPaw si vyhradzuje právo na zmeny alebo aktualizácie s ohľadom na obsah alebo jeho formát kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. VidPaw si tiež vyhradzuje právo ukončiť alebo obmedziť váš prístup na webovú stránku a služby alebo akúkoľvek ich časť z akéhokoľvek dôvodu podľa vlastného uváženia..odkazy

Webové stránky môžu obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán, ktoré nie sú vlastnené alebo kontrolované spoločnosťou VidPaw. VidPaw nie je spojený s týmito webovými stránkami, nemá žiadnu kontrolu a nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo praktiky webových stránok tretích strán. Okrem toho, VidPaw nebude a nemôže cenzurovať ani upravovať obsah žiadnej tretej stránky.


Používaním Webovej stránky výslovne uvoľníte VidPaw z akejkoľvek zodpovednosti vyplývajúcej z vášho používania akejkoľvek webovej stránky tretej strany. Preto vám odporúčame, aby ste si boli vedomí, keď ste opustili webovú stránku a prečítali si podmienky a zásady ochrany osobných údajov každej inej navštívenej webovej stránky. VidPaw nie je hostiteľom žiadneho z tu vložených videí.služby

Beriete na vedomie, že webová stránka je univerzálny vyhľadávací nástroj a nástroj. Konkrétne, ale bez obmedzenia, webová stránka umožňuje používateľom vyhľadávať hudbu a videá na viacerých webových stránkach, ako aj sťahovať zvukové súbory a videá. VidPaw je však poskytovateľom služieb, ale nie je zodpovedný za žiadne sťahovanie. Webové stránky a služby podliehajú zákonom. Nepodporujeme, neschvaľujeme, nevyvolávame ani nepovoľujeme akékoľvek používanie webových stránok, ktoré by mohli byť v rozpore s akýmkoľvek zákonom.Povinnosti používateľov

Súhlasíte s tým, že budete používať Webovú stránku a Služby len na účely povolené týmito Podmienkami služby, ako aj akékoľvek platné zákony, nariadenia alebo všeobecne akceptované postupy alebo smernice v príslušných jurisdikciách. Spoločnosť VidPaw nenesie zodpovednosť za akékoľvek porušenie platných zákonov, pravidiel alebo nariadení, ktorých sa dopustil váš alebo tretia strana. Je vašou zodpovednosťou zabezpečiť, aby vaše používanie aplikácie, webových stránok a služieb spoločnosti VidPaw nebolo v rozpore s platnými zákonmi, pravidlami alebo predpismi. Konkrétne súhlasíte a zaručujete, že pri používaní Webových stránok a Služieb vaše akcie nie sú v rozpore so zákonmi, pravidlami alebo predpismi (1) krajiny, štátu alebo lokality, v ktorej máte bydlisko, alebo (2) krajiny, štátu, alebo kde sa nachádza alebo prevádzkuje VidPaw. To zahŕňa dodržiavanie platných vývozných a dovozných obmedzení, ako aj iných obmedzení.Obsah používateľa

Vlastníci používateľských účtov môžu prostredníctvom webových stránok a služieb („obsah používateľa“) nahrávať, ukladať alebo prenášať súbory, videá, obrázky, údaje, informácie a iné materiály. Spoločnosť VidPaw nevlastní žiadny užívateľský obsah a bez vášho predchádzajúceho súhlasu nesleduje, neupravuje ani nezverejňuje žiadne informácie týkajúce sa vás alebo vášho používateľského účtu, s výnimkou v súlade s týmito Zmluvnými podmienkami alebo Zásadami ochrany osobných údajov. Spoločnosť VidPaw tiež v praxi nehodnotí, nesleduje, neupravuje ani nesleduje žiadny Používateľský obsah, ktorý ste uverejnili, uložili alebo ku ktorému ste pristupovali vy alebo iným používateľom Webových stránok alebo Služieb. VidPaw si však vyhradzuje právo, výhradne na základe vlastného uváženia, odmietnuť, odstrániť alebo zakázať prístup k Užívateľskému obsahu, ktorý VidPaw učí, môže byť nezákonný alebo môže porušovať podmienky týchto Podmienok poskytovania služieb, hoci nemá povinnosť tak urobiť. Činnosť spoločnosti VidPaw alebo jej nečinnosť pri regulácii obsahu alebo správania alebo presadzovania akéhokoľvek potenciálneho porušenia týchto Podmienok používania ktorýmkoľvek používateľom (alebo akoukoľvek inou treťou stranou) sa nevzdáva práva VidPaw vykonávať alebo neimplementovať regulačné alebo vynucovacie opatrenia v súvislosti s akýmikoľvek následnými alebo podobný obsah, správanie alebo potenciálne porušenie Zmluvných podmienok.


VidPaw nekontroluje, nie je zodpovedná a neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky týkajúce sa akéhokoľvek užívateľského obsahu. Ste výhradne zodpovední za Váš prístup, používanie a / alebo spoliehanie sa na akýkoľvek obsah používateľa. V súvislosti s akýmkoľvek Obsahom používateľa musíte vykonať akékoľvek potrebné, primerané, obozretné alebo uvážlivé vyšetrovanie, vyšetrovanie, výskum a náležitú starostlivosť. Je vašou zodpovednosťou vyšetriť licencovanie akéhokoľvek používateľského obsahu pred akýmkoľvek spôsobom používania takéhoto používateľského obsahu a zabezpečiť, aby vaše používanie akéhokoľvek takéhoto používateľského obsahu bolo v súlade so všetkými platnými zákonmi, licenčnými požiadavkami a neporušovalo vlastnícke práva tretích strán. Zodpovedáte tiež za akýkoľvek obsah, ktorý uverejníte alebo prenášate, ako aj za všetok obsah, ktorý ste odoslali alebo odoslali prostredníctvom svojho používateľského účtu alebo prostredníctvom neho.


Obsah zakázaný z webových stránok a služieb zahŕňa okrem iného: (1) nezákonný obsah; (2) obsah týkajúci sa tvorby, reklamy, distribúcie alebo prijímania nezákonného tovaru alebo služieb; (3) urážlivý obsah (vrátane, bez obmedzenia, hanlivého, výhražného alebo pornografického obsahu); (4) obsah, ktorý zverejňuje osobné, dôverné alebo majetkové informácie inej osoby; (5) podvodný obsah; (6) škodlivý obsah, ako napríklad malware alebo spyware; a (7) obsah, ktorý ponúka, propaguje, propaguje alebo poskytuje odkazy na nevyžiadané produkty alebo služby.Duševného vlastníctva

Autorské práva, ochranné známky a všetky ostatné vlastnícke práva na Webovú stránku, VidPaw, Služby a Obsah (vrátane, ale bez obmedzenia na softvér, služby, zvuk, video, text a fotografie, ale s výnimkou Obsahu používateľa) zostávajú v spoločnosti VidPaw a / alebo jej poskytovateľov licencií , Pokiaľ nie je v tomto dokumente výslovne uvedené inak alebo pokiaľ nie je písomne ​​schválené spoločnosťou VidPaw, všetky práva na Webových stránkach, Služby a Obsah, ktoré nie sú výslovne uvedené v tomto dokumente, sú vyhradené. Súhlasíte s tým, že nebudete kopírovať, opätovne publikovať, rámovať, sprístupňovať na prevzatie, prenášať, upravovať, prenajímať, prenajímať, požičiavať, predávať, prideľovať, distribuovať, licencovať, poskytovať sublicencie, spätne analyzovať alebo vytvárať odvodené diela založené na obsahu, webovej stránke, vidPaw alebo Služby, ktoré nie sú v spojení so Službami, ktoré ponúka VidPaw prostredníctvom Webových stránok.


VidPaw sa týmto zrieka akýchkoľvek práv na ochranné známky, servisné známky, obchodné názvy, logá, autorské práva, patenty, názvy domén alebo iné záujmy duševného vlastníctva tretích strán, všetky záujmy duševného vlastníctva tretích strán, na ktoré sa odkazuje v tomto dokumente, vrátane, bez obmedzenia, materiálu tretích strán alebo inak poskytnutých na týchto webových stránkach sú majetkom ich príslušných vlastníkov. VidPaw sa zrieka akýchkoľvek vlastníckych záujmov v právach duševného vlastníctva iných ako ich vlastných.Záruky a vylúčenia zodpovednosti

Všetok obsah a / alebo služby sú poskytované „tak ako sú“ a „ako sú k dispozícii“. Spoločnosť VidPaw sa týmto výslovne zrieka akýchkoľvek vyhlásení alebo záruk akéhokoľvek druhu, výslovných alebo implikovaných, vrátane bez obmedzenia záruk obchodovateľnosti, vhodnosti na akýkoľvek konkrétny účel, neporušenia alebo prevádzkovania tejto webovej stránky, služieb alebo obsahu. VidPaw nezaručuje ani neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa bezpečnosti webových stránok, služieb alebo obsahu. beriete na vedomie, že akékoľvek odoslané informácie môžu byť zachytené pri prenose alebo inak. VidPaw neručí za to, že webová stránka, služby, obsah alebo servery, ktoré sprístupňujú túto webovú stránku alebo elektronickú komunikáciu zasielanú spoločnosťou VidPaw, neobsahujú vírusy ani iné škodlivé prvky. okrem prípadov, na ktorých sa písomne ​​dohodli VidPaw, dodávatelia, zástupcovia, predajcovia alebo distribútori VidPaw alebo akejkoľvek inej tretej strany nemajú právo na zmenu tejto obmedzenej záruky ani na žiadne dodatočné záruky..


Používanie webovej stránky alebo služieb alebo sťahovanie alebo iné používanie akýchkoľvek produktov prostredníctvom webovej stránky sa vykonáva na základe vlastného uváženia a rizika a so súhlasom, že budete výlučne zodpovední za akékoľvek poškodenie vášho počítačového systému, stratu údajov, alebo iné škody, ktoré vyplývajú z takýchto činností. VidPaw nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek počítačový vírus alebo iný podobný softvérový kód, ktorý sa stiahne do vášho počítača z webovej stránky alebo v súvislosti s akýmikoľvek službami alebo produktmi ponúkanými prostredníctvom webovej stránky. Žiadna rada ani informácie, či už ústne alebo písomné, ktoré ste získali od spoločnosti VidPaw alebo z webovej stránky, nevytvárajú žiadnu záruku, ktorá nie je výslovne uvedená v podmienkach služby..


Webové stránky a služby môžu obsahovať odkazy na konkrétne produkty a služby VidPaw, ktoré nemusia byť dostupné v konkrétnej krajine. Akýkoľvek takýto odkaz neznamená ani nezaručuje, že akékoľvek takéto produkty alebo služby budú dostupné v ktorejkoľvek krajine.


Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že používaním Webových stránok a Služieb môžete byť vystavení obsahu, ktorý môžete považovať za urážlivý, neslušný alebo sporný a že v tomto ohľade používate Webovú stránku a Služby na vlastné riziko.


V žiadnom prípade nie je VidPaw ani žiadna z jeho pridružených spoločností zodpovedná za akékoľvek priame, nepriame, následné, trestné, osobitné alebo náhodné škody (vrátane, okrem iného, ​​škôd za stratu obchodnej činnosti, zmluvy, príjmov, údajov, informácií alebo prerušenia činnosti), na základe akejkoľvek teórie zodpovednosti vyplývajúcej z alebo v súvislosti s používaním alebo neschopnosťou používať webovú stránku alebo služby alebo obsah, produkty, služby, vyhlásenia alebo akcie tretej strany na internetovej stránke alebo prostredníctvom nej, a služby, akýkoľvek neautorizovaný prístup alebo zmena vášho prenosu alebo údajov, akékoľvek informácie, ktoré sa odosielajú alebo prijímajú alebo sa neposielajú ani neprijímajú, akákoľvek neschopnosť uchovávať údaje, akákoľvek strata údajov, strata alebo poškodenie súborov, strata alebo poškodenie údajov. obsah, akékoľvek služby dostupné prostredníctvom webovej stránky, ktoré sú oneskorené alebo prerušené, a to aj v prípade, ak bol VidPaw upozornený na možnosť takýchto škôd. Každá žaloba podaná proti VidPaw týkajúca sa alebo v súvislosti s webovou stránkou a službami sa musí začať a oznámiť VidPaw písomne ​​do jedného roka od dátumu, kedy vznikol dôvod na podanie žaloby.


Niektoré jurisdikcie neumožňujú vylúčenie predpokladaných záruk alebo obmedzení, takže vyššie uvedené obmedzenia sa na vás nemusia vzťahovať.Vaše záruky

Týmto sa zaručujete:

(i) všetky informácie, ktoré poskytnete spoločnosti VidPaw v súvislosti s webovou stránkou, spoločnosťou VidPaw a službami sú pravdivé, presné, správne a aktuálne;
(ii) máte plnú moc a oprávnenie vstúpiť do týchto zmluvných podmienok;
(iii) máte zákonný vek na vytvorenie záväznej zmluvy so spoločnosťou VidPaw;
(iv) budete potrebovať všetky potrebné vládne schválenia potrebné na vykonanie týchto podmienok služby;
(v) budete vykonávať všetky svoje povinnosti vyplývajúce z týchto podmienok poskytovania služieb v súlade s platnými zákonmi, pravidlami a predpismi; a
(vi) Váš redakčný, textový, grafický, audiovizuálny a iný obsah, ktorý je dostupný pre používateľov tejto webovej stránky a ktorý nie je poskytovaný spoločnosťou VidPaw, (1) neporušuje práva duševného vlastníctva žiadnej tretej strany, (2) predstavuje hanobenie, urážku na cti alebo (3) viesť k akýmkoľvek podvodom so spotrebiteľmi, zodpovednosti za výrobok, porušeniu zmluvy, ktorej ste stranou, alebo spôsobiť ujmu tretej strane, (4) podporovať násilie alebo obsahovať nenávistné prejavy, (5) porušovať platné zákony, štatút , vyhlášky alebo nariadenia, alebo (6) obsahujú obsah pre dospelých alebo podporujú nezákonné činnosti.


Všetky položky odoslané, prijaté, prevzaté alebo zakúpené z webových stránok a služieb môžu podliehať kontrolám vývozu Spojených štátov. Žiadny výrobok sa teda nesmie vyvážať ani opätovne vyvážať

(i) do Kuby, Iraku, Líbye, Severnej Kórei, Iránu, Sýrie alebo do ktorejkoľvek inej krajiny, do ktorej Spojené štáty embargovali tovar; alebo
(ii) pre každého, kto je na zozname ministerstva financií USA, v zozname osobitne určených štátnych príslušníkov alebo v tabuľke odmietnutých objednávok ministerstva obchodu USA. Sťahovaním alebo používaním Webových stránok a Služieb prehlasujete a zaručujete, že sa nenachádzate v žiadnej z týchto krajín, ani pod ich kontrolou, ani nie ste štátnym príslušníkom alebo rezidentom žiadnej z týchto krajín ani na žiadnom takomto zozname.Zásady ochrany osobných údajov

Zachovávame si samostatné zásady ochrany osobných údajov a váš súhlas s týmito Podmienkami tiež znamená váš súhlas so Zásadami ochrany osobných údajov. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť Zásady ochrany osobných údajov zaslaním takýchto zmien a doplnení na Webovú stránku. O akýchkoľvek zmenách a doplneniach nie je možné podať žiadne ďalšie oznámenie. Vaše ďalšie používanie webových stránok v nadväznosti na tieto zmeny a doplnenia bude predstavovať súhlas s týmito zmenami a doplneniami bez ohľadu na to, či ste ich skutočne prečítali.Autorské práva

Ponechávame si samostatné oznámenie o autorských právach a váš súhlas s týmito Podmienkami tiež znamená váš súhlas s Oznámením o autorských právach. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť Oznámenie o autorských právach zverejnením takýchto zmien a doplnkov na Webovej stránke. O akýchkoľvek zmenách a doplneniach nie je možné podať žiadne ďalšie oznámenie. Vaše ďalšie používanie webových stránok v nadväznosti na tieto zmeny a doplnenia bude predstavovať súhlas s týmito zmenami a doplneniami bez ohľadu na to, či ste ich skutočne prečítali.poplatky

VidPaw je v súčasnosti voľne použiteľný a bude dlhý čas otvorený a bezplatný. Ak však nie, beriete na vedomie, že si vyhradzujeme právo účtovať poplatky za akékoľvek alebo všetky naše služby a čas od času meniť naše poplatky podľa vlastného uváženia. Ak kedykoľvek ukončíme vaše práva na používanie Webovej stránky z dôvodu porušenia týchto Podmienok, nemáte nárok na vrátenie akejkoľvek časti svojich poplatkov. Vo všetkých ostatných ohľadoch sa takéto poplatky riadia dodatočnými pravidlami, podmienkami, podmienkami alebo dohodami zverejnenými na Webovej stránke a / alebo uloženými akýmkoľvek obchodným zástupcom alebo spoločnosťou spracujúcou platby, ktorá sa môže z času na čas zmeniť a doplniť.odškodnenie

Súhlasíte s tým, že budete brániť, odškodniť a zadržať spoločnosť VidPaw, jej pridružené spoločnosti a ich príslušných úradníkov, riaditeľov, zamestnancov a agentov, a to od všetkých nárokov, škôd, záväzkov, strát, záväzkov, nákladov a výdavkov (vrátane, ale nie výlučne). poplatky) vyplývajúce z:
(i) vaše webové stránky;
(ii) vaše porušenie týchto Podmienok služby;
(iii) vaše porušenie podmienok, ktoré sa vzťahujú na vaše používateľské príspevky;
(iv) vaše porušenie akéhokoľvek práva tretej strany vrátane, bez obmedzenia, autorských práv, majetku, publicity alebo práva na súkromie; alebo
(v) akékoľvek tvrdenie, že jeden z vašich Užívateľských príspevkov spôsobil škodu tretej strane. Táto povinnosť obrany a odškodnenia prežije tieto Podmienky a vaše používanie Webovej stránky.Všeobecné podmienky

(1) Tieto Podmienky, v znení neskorších predpisov, predstavujú úplnú dohodu medzi Vami a nami a nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody medzi Vami a nami a nesmú byť zmenené bez nášho písomného súhlasu.
(2) Naše nedodržanie akéhokoľvek ustanovenia týchto Podmienok nebude považované za zrieknutie sa akéhokoľvek ustanovenia alebo práva.
(3) Ak sa ktorákoľvek časť týchto Podmienok považuje za neplatnú alebo nevymáhateľnú podľa platných právnych predpisov, potom sa neplatné a nevymáhateľné ustanovenie bude považovať za nahradené platným, vykonateľným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá zámeru pôvodného ustanovenia a zvyšku zmluvy. v platnosti.
(4) Nič, čo je tu uvedené, nie je určené ani nebude považované za udelenie práv alebo opravných prostriedkov tretej strane.
These Terms are not assignable, transferable or sub-licensable by you except with our prior written consent, but may be assigned or transferred by us without restriction.
(5) Súhlasíte s tým, že vám môžeme poskytnúť oznámenia prostredníctvom e-mailu, bežnej pošty alebo príspevkov na webovú stránku.
(6) Názvy sekcií v týchto Podmienkach sú len pre pohodlie a nemajú žiadny právny alebo zmluvný účinok.
(7) Ako sa používa v týchto pojmoch, termín „vrátane“ je ilustratívny a nie obmedzujúci.
(8) Ak je táto dohoda preložená a vyhotovená v inom ako anglickom jazyku a existuje akýkoľvek rozpor medzi prekladom a anglickou verziou, anglická verzia kontroluje.

Plane Flight