Close

VideoHunter

Easiest way to download and convert videos on Mac

Akceptacja warunków świadczenia usług

Przed rozpoczęciem korzystania z usług świadczonych przez VidPaw za pośrednictwem tej strony internetowej lub oprogramowania prosimy o uważne przeczytanie niniejszych warunków świadczenia usług (łącznie „Witryna”, „Witryna i usługi”). Niniejsza umowa reguluje stosunki z VidPaw i korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej i oprogramowania. VidPaw niniejszym żąda zaakceptowania tych warunków usług. Możesz korzystać z usług świadczonych przez VidPaw tylko pod warunkiem zaakceptowania wszystkich warunków zawartych w niniejszym dokumencie. Korzystanie z usług świadczonych przez VidPaw oznacza, że akceptujesz te warunki korzystania z usługi. Jeśli nie akceptujesz tych warunków korzystania z usługi, nie korzystaj z witryny lub usług.


Aby korzystać z Witryny, musisz mieć ukończone 18 lat (18), chyba że wiek większości w twojej jurysdykcji jest większy niż osiemnaście (18) lat. jurysdykcja. Korzystanie z Witryny jest niedozwolone, jeśli jest to zabronione przez prawo.


Prosimy o regularne sprawdzanie niniejszych Warunków świadczenia usług, aby upewnić się, że są Państwo świadomi wszystkich warunków regulujących korzystanie z Witryny i Usług. Szczególne warunki mogą mieć zastosowanie do Treści nie wygenerowanej przez użytkownika. Takie specyficzne warunki mogą być dodatkiem do niniejszych Warunków świadczenia usług lub, w przypadku niezgodności z niniejszymi Warunkami świadczenia usług, takie konkretne warunki zastąpią niniejsze Warunki świadczenia usług tylko w zakresie, w którym treść lub zamiar takich konkretnych warunków jest niezgodny z niniejszymi Warunkami świadczenia usług .


VidPaw zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub aktualizacji w odniesieniu do zawartości lub jej formatu w dowolnym czasie bez powiadomienia. VidPaw zastrzega sobie również prawo do zakończenia lub ograniczenia dostępu do Witryny i Usług lub jakiejkolwiek jej części z dowolnego powodu, według własnego uznania.Spinki do mankietów

Strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich, które nie są własnością lub nie są kontrolowane przez VidPaw. VidPaw nie jest powiązany z tymi stronami internetowymi, nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stron internetowych osób trzecich. Ponadto VidPaw nie będzie i nie może cenzurować ani edytować treści żadnej witryny osób trzecich.


Korzystając z Witryny, użytkownik wyraźnie zwalnia VidPaw z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z korzystania z dowolnej witryny internetowej osób trzecich. W związku z tym zachęcamy do bycia świadomym, kiedy opuściłeś witrynę i przeczytałeś warunki i politykę prywatności każdej odwiedzanej witryny. VidPaw nie obsługuje żadnego z umieszczonych tutaj filmów.Usługi

Przyjmujesz do wiadomości, że Witryna jest wyszukiwarką i narzędziem ogólnego przeznaczenia. W szczególności, ale bez ograniczeń, witryna umożliwia użytkownikom wyszukiwanie muzyki i filmów w wielu witrynach internetowych, a także pobieranie plików audio i wideo. VidPaw jest jednak dostawcą usług, ale nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie. Witryna i usługi podlegają prawu. Nie zachęcamy, nie tolerujemy, nie pobudzamy ani nie zezwalamy na korzystanie z Witryny, które może naruszać jakiekolwiek prawo.Obowiązki użytkowników

Użytkownik zgadza się korzystać z Witryny i Usług wyłącznie w celach dozwolonych przez niniejsze Warunki świadczenia usług, a także wszelkie obowiązujące przepisy prawa, regulacje lub ogólnie przyjęte praktyki lub wytyczne w odpowiednich jurysdykcjach. VidPaw nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie obowiązujących przepisów, zasad lub przepisów popełnionych przez Twoją osobę lub osobę trzecią na Twoje żądanie. Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że korzystanie z aplikacji, strony internetowej i usług VidPaw nie narusza obowiązujących przepisów, zasad lub przepisów. W szczególności zgadzasz się i gwarantujesz, że podczas korzystania z Witryny i Usług Twoje działania nie naruszają praw, zasad lub przepisów (1) kraju, stanu lub miejscowości, w której mieszkasz, lub (2) kraju, stanu, lub lokalizacja, w której znajduje się lub działa VidPaw. Obejmuje to przestrzeganie obowiązujących ograniczeń eksportowych i importowych oraz innych ograniczeń.Treść użytkownika

Posiadacze kont użytkowników mogą przesyłać, przechowywać lub przesyłać pliki, filmy, zdjęcia, dane, informacje i inne materiały za pośrednictwem Witryny i usług („Treści użytkownika”). VidPaw nie posiada żadnych Treści użytkownika i nie monitoruje, nie edytuje ani nie ujawnia żadnych informacji dotyczących Ciebie lub Twojego konta użytkownika bez Twojej wcześniejszej zgody, z wyjątkiem sytuacji zgodnych z niniejszymi Warunkami świadczenia usług lub Polityką prywatności. VidPaw również, w ramach praktyki, nie sprawdza, nie sprawdza, nie edytuje ani nie monitoruje żadnych Treści Użytkownika opublikowanych, przechowywanych lub dostępnych przez Ciebie lub jakiegokolwiek innego użytkownika Witryny lub Usług. Jednakże VidPaw zastrzega sobie prawo, wyłącznie według własnego uznania, do odmowy, usunięcia lub wyłączenia dostępu do Treści Użytkownika, które VidPaw uczy się, może być nielegalne lub może naruszać warunki niniejszych Warunków świadczenia usług, chociaż nie ma takiego obowiązku. Działania lub brak działania VidPaw w celu uregulowania treści lub postępowania lub wyegzekwowania jakiegokolwiek potencjalnego naruszenia niniejszych Warunków świadczenia usług przez dowolnego użytkownika (lub jakąkolwiek inną stronę trzecią) nie zrzeka się prawa VidPaw do wdrożenia lub nie wdrożenia środków regulacyjnych lub egzekucyjnych w odniesieniu do jakichkolwiek późniejszych lub podobna treść, zachowanie lub potencjalne naruszenie Warunków świadczenia usług.


VidPaw nie kontroluje, nie ponosi odpowiedzialności i nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji w odniesieniu do jakichkolwiek Treści użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dostęp do, korzystanie i / lub poleganie na jakiejkolwiek Treści użytkownika. Użytkownik musi przeprowadzić wszelkie niezbędne, odpowiednie, rozważne lub rozsądne dochodzenia, dochodzenia, badania i należytą staranność w odniesieniu do wszelkich Treści użytkownika. Twoim obowiązkiem jest zbadanie licencjonowania jakiejkolwiek Treści użytkownika przed użyciem takiej Treści użytkownika i upewnienie się, że korzystanie z takich Treści użytkownika jest zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, wymogami licencyjnymi i nie narusza praw własności osób trzecich. Użytkownik jest również odpowiedzialny za wszelkie treści publikowane lub przesyłane, a także za wszelkie treści publikowane lub przesyłane za pośrednictwem konta użytkownika lub za jego pośrednictwem.


Treści zabronione w Witrynie i Usługach obejmują między innymi: (1) nielegalne treści; (2) treści związane z tworzeniem, reklamą, dystrybucją lub przyjmowaniem nielegalnych towarów lub usług; (3) obraźliwe treści (w tym, bez ograniczeń, treści oszczercze, grożące lub pornograficzne); (4) treści ujawniające informacje osobiste, poufne lub zastrzeżone innej osoby; (5) oszukańcze treści; (6) złośliwe treści, takie jak złośliwe oprogramowanie lub oprogramowanie szpiegujące; oraz (7) treści, które oferują, promują, reklamują lub udostępniają linki do niezamówionych produktów lub usług.Własność intelektualna

Prawa autorskie, znaki towarowe i wszelkie inne prawa własności do Witryny, VidPaw, Usług i Treści (w tym między innymi oprogramowanie, usługi, dźwięk, wideo, tekst i zdjęcia, ale z wyłączeniem Treści użytkownika) spoczywają na VidPaw i / lub jego licencjodawcach . O ile niniejszy dokument nie stanowi inaczej, lub autoryzowany przez VidPaw na piśmie, wszelkie prawa do Witryny, Usług i Treści, które nie zostały wyraźnie udzielone w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone. Zgadzasz się nie kopiować, ponownie publikować, ramkować, udostępniać do pobierania, transmitowania, modyfikowania, wynajmowania, dzierżawienia, pożyczania, sprzedaży, przydzielania, dystrybucji, licencjonowania, udzielania sublicencji, inżynierii wstecznej ani tworzenia prac pochodnych na podstawie Treści, Witryny internetowej, VidPaw lub Usługi, inne niż w połączeniu z Usługami oferowanymi przez VidPaw za pośrednictwem Stron internetowych.


VidPaw niniejszym zrzeka się jakichkolwiek praw do znaków towarowych, znaków usługowych, nazw handlowych, logo, praw autorskich, patentów, nazw domen lub innych interesów własności intelektualnej osób trzecich, wszelkich interesów własności intelektualnej osób trzecich, do których odwołuje się niniejszy dokument, w tym między innymi Materiałów osób trzecich lub w inny sposób dostarczonych na tej stronie są własnością ich odpowiednich właścicieli. VidPaw zrzeka się wszelkich praw własności do praw własności intelektualnej innych niż ich własne.Gwarancje i zastrzeżenia

Wszystkie treści i / lub usługi są dostarczane „tak jak są” i „w miarę dostępności”. VidPaw niniejszym wyraźnie zrzeka się jakichkolwiek oświadczeń lub gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym bez ograniczeń gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszalności lub działania tej strony internetowej, usług lub treści. VidPaw nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących bezpieczeństwa strony internetowej, usług lub treści. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie przesłane informacje mogą zostać przechwycone podczas transmisji lub w inny sposób. VidPaw nie gwarantuje, że strona internetowa, usługi, treści lub serwery, które udostępniają tę stronę internetową lub wiadomości elektroniczne wysyłane przez VidPaw, są wolne od wirusów i innych szkodliwych elementów. z wyjątkiem przypadków uzgodnionych przez VidPaw na piśmie, wykonawcy, agenci, dealerzy lub dystrybutorzy VidPaw lub jakiejkolwiek innej strony trzeciej nie mają prawa do modyfikowania tej ograniczonej gwarancji ani do dokonywania żadnych dodatkowych gwarancji.


Korzystanie ze strony internetowej, usług lub pobieranie lub inne wykorzystanie jakichkolwiek produktów za pośrednictwem strony internetowej odbywa się według własnego uznania i na ryzyko, a za zgodą użytkownika będziesz ponosić wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia systemu komputerowego, utratę danych lub inne szkody wynikające z takich działań. VidPaw nie ponosi odpowiedzialności za żadnego wirusa komputerowego lub innego podobnego kodu oprogramowania, który jest pobierany na komputer z witryny internetowej lub w związku z jakimikolwiek usługami lub produktami oferowanymi za pośrednictwem strony internetowej. Żadna rada ani informacja, czy to ustna, czy pisemna, uzyskana przez ciebie z VidPaw lub ze strony internetowej, nie tworzy żadnej gwarancji, która nie jest wyraźnie określona w warunkach świadczenia usług.


Witryna i usługi mogą zawierać odniesienia do konkretnych produktów i usług VidPaw, które mogą nie być dostępne w danym kraju. Każde takie odniesienie nie oznacza ani nie gwarantuje, że takie produkty lub usługi będą dostępne w dowolnym momencie w danym kraju.


Rozumiesz i zgadzasz się, że korzystając z Witryny i Usług, możesz być narażony na treści, które możesz uznać za obraźliwe, nieprzyzwoite lub budzące zastrzeżenia, i że w tym zakresie korzystasz z Witryny i Usług na własne ryzyko.


W żadnym wypadku VidPaw ani żaden z jego podmiotów stowarzyszonych nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, wtórne, karne, specjalne lub przypadkowe szkody (w tym, bez ograniczeń, odszkodowania z tytułu utraty działalności, umowy, przychodów, danych, informacji lub przerwania działalności) zgodnie z dowolną teorią odpowiedzialności wynikającej z, wynikającej lub związanej z korzystaniem lub niemożnością korzystania ze strony internetowej, usług lub treści, produktów, usług, oświadczeń lub działań jakiejkolwiek strony trzeciej na lub za pośrednictwem strony internetowej, i usługi, jakikolwiek nieautoryzowany dostęp do lub zmiana transmisji lub danych, jakiekolwiek informacje, które są wysyłane lub odbierane, lub nie są wysyłane lub odbierane, wszelkie nieprzechowywanie danych, utrata danych, utrata lub uszkodzenie plików, utrata lub uszkodzenie treści, wszelkie usługi dostępne za pośrednictwem strony internetowej, które są opóźnione lub przerwane, nawet jeśli VidPaw został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód. Wszelkie działania przeciwko VidPaw dotyczące lub w związku ze stroną internetową i usługami muszą być wszczęte i zgłoszone VidPaw na piśmie w ciągu jednego roku od daty powstania przyczyny powództwa.


Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wykluczenie domniemanych gwarancji lub ograniczeń, więc powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania.Twoje gwarancje

Niniejszym gwarantujesz, że:

(i) wszystkie informacje przekazane przez użytkownika do VidPaw w związku ze stroną internetową, VidPaw i usługami są prawdziwe, dokładne, poprawne i aktualne;
(ii) masz pełne uprawnienia i uprawnienia do wejścia w niniejsze warunki świadczenia usług;
(iii) jesteś pełnoletni, aby zawrzeć wiążącą umowę z VidPaw;
(iv) będziesz szukał wszelkich niezbędnych zezwoleń rządowych wymaganych do wykonania niniejszych warunków świadczenia usług;
(v) wykonasz wszystkie swoje zobowiązania wynikające z niniejszych warunków świadczenia usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami i przepisami; i
(vi) treści redakcyjne, tekstowe, graficzne, audiowizualne i inne, które są dostępne dla użytkowników tej strony i które nie są dostarczane przez VidPaw, nie naruszają (1) żadnych praw własności intelektualnej osób trzecich, (2) stanowią zniesławienie , zniesławienie lub nieprzyzwoitość, (3) skutkować jakimkolwiek oszustwem konsumenckim, odpowiedzialnością za produkt, naruszeniem umowy, której jesteś stroną lub wyrządzić szkodę jakiejkolwiek osobie trzeciej, (4) promować przemoc lub zawierać mowę nienawiści, (5) naruszać jakiekolwiek obowiązujące prawo, ustawa, zarządzenie lub przepisy, lub (6) zawierają treści dla dorosłych lub promują nielegalne działania.


Wszelkie elementy wysłane, odebrane, pobrane lub zakupione w Witrynie i Usługach mogą podlegać kontrolom eksportowym Stanów Zjednoczonych. Zatem żaden produkt nie może być eksportowany ani reeksportowany

(i) do (lub do obywatela lub rezydenta) Kuby, Iraku, Libii, Korei Północnej, Iranu, Syrii lub dowolnego innego kraju, do którego Stany Zjednoczone wprowadziły towary objęte embargiem; lub
(ii) każdemu na liście Specjalnie Wyznaczonych Obywateli Departamentu Skarbu USA lub Tabeli Zakazanych Zamówień Departamentu Handlu USA. Pobierając lub korzystając z Witryny i Usług, oświadczasz i gwarantujesz, że nie znajdujesz się, nie jesteś pod kontrolą ani nie jesteś obywatelem ani rezydentem takiego kraju ani na żadnej takiej liście.Polityka prywatności

Zachowujemy osobną Politykę Prywatności, a Państwa zgoda na niniejsze Warunki oznacza również zgodę na Politykę prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki prywatności w dowolnym momencie poprzez zamieszczenie takich poprawek w Witrynie. Żadne inne powiadomienie nie może być zgłoszone do Ciebie w sprawie jakichkolwiek poprawek. Dalsze korzystanie z Witryny po wprowadzeniu takich poprawek oznacza akceptację takich poprawek, niezależnie od tego, czy faktycznie je przeczytałeś.Roszczenia dotyczące praw autorskich

Zachowujemy oddzielną informację o prawach autorskich, a Państwa zgoda na niniejsze Warunki oznacza również zgodę na informację o prawach autorskich. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Informacji o prawach autorskich w dowolnym momencie poprzez zamieszczenie takich poprawek w Witrynie. Żadne inne powiadomienie nie może być zgłoszone do Ciebie w sprawie jakichkolwiek poprawek. Dalsze korzystanie z Witryny po wprowadzeniu takich poprawek oznacza akceptację takich poprawek, niezależnie od tego, czy faktycznie je przeczytałeś.Opłaty

VidPaw jest obecnie darmowy i będzie nadal otwarty i darmowy przez długi czas. Jeśli jednak nie, użytkownik potwierdza, że zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłat za dowolne lub wszystkie nasze usługi i od czasu do czasu zmieniać nasze opłaty według własnego uznania. Jeśli w dowolnym momencie zlikwidujemy Twoje prawa do korzystania z Witryny z powodu naruszenia niniejszych Warunków, nie będziesz uprawniony do zwrotu jakiejkolwiek części swoich opłat. Pod wszystkimi innymi względami takie opłaty podlegają dodatkowym zasadom, warunkom lub umowom zamieszczonym w Witrynie i / lub narzuconym przez dowolnego agenta sprzedaży lub firmę przetwarzającą płatności, które mogą być okresowo zmieniane.Odszkodowanie

Zgadzasz się bronić, zabezpieczyć i zabezpieczyć VidPaw, jego podmioty stowarzyszone i ich odpowiednich urzędników, dyrektorów, pracowników i agentów przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, zobowiązaniami, stratami, zobowiązaniami, kosztami i wydatkami (w tym między innymi honoraria adwokackie) wynikające z:
(i) korzystanie z Witryny;
(ii) naruszenie przez Użytkownika niniejszych Warunków świadczenia usług;
(iii) naruszenie przez Użytkownika warunków dotyczących Zgłoszenia użytkownika;
(iv) naruszenie przez Użytkownika jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym między innymi praw autorskich, własności, reklamy lub prawa do prywatności; lub
(v) jakiekolwiek roszczenie, że jedno z zgłoszeń użytkownika spowodowało szkodę dla osoby trzeciej. Obowiązek obrony i odszkodowania będzie obowiązywał w niniejszych Warunkach korzystania z Witryny.Ogólne warunki

(1) Niniejsze Warunki, od czasu do czasu zmieniane, stanowią całość umowy między Tobą a nami i zastępują wszystkie wcześniejsze umowy między Tobą a nami i nie mogą być modyfikowane bez naszej pisemnej zgody.
(2) Nasze niewykonanie jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się jakichkolwiek postanowień lub praw.
(3) Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną zgodnie z obowiązującym prawem, wówczas nieważne i niewykonalne postanowienie zostanie uznane za zastąpione przez ważne, egzekwowalne postanowienie, które najbardziej odpowiada intencji pierwotnego postanowienia i pozostałej umowy nadal obowiązuje.
(4) Nic w niniejszym dokumencie nie jest przeznaczone, ani nie będzie uważane za przyznanie praw lub środków zaradczych jakiejkolwiek stronie trzeciej.
Niniejsze Warunki nie podlegają cesji, przenoszeniu lub sub-licencjonowaniu przez Ciebie, chyba że za naszą uprzednią pisemną zgodą, ale mogą zostać nam przydzielone lub przekazane bez ograniczeń.
(5) Zgadzasz się, że możemy przekazywać Ci powiadomienia pocztą elektroniczną, zwykłą pocztą lub publikacjami na stronie internetowej.
(6) Tytuły sekcji w niniejszych Warunkach mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mają skutków prawnych ani umownych.
(7) Stosowane w niniejszych Warunkach określenie „w tym” jest ilustracyjne i nie ogranicza.
(8) Jeśli niniejsza umowa zostanie przetłumaczona i wykonana w języku innym niż angielski i wystąpi jakikolwiek konflikt między tłumaczeniem a wersją angielską, wersja angielska będzie kontrolować.

Plane Flight