Close

VideoHunter

Easiest way to download and convert videos on Mac

Acceptatie van Servicevoorwaarden

Lees deze servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u diensten van VidPaw gebruikt via deze website of software (gezamenlijk "Website", "Website en Diensten"). Deze overeenkomst regelt uw relatie met VidPaw en gebruik van de diensten die worden aangeboden via de website en software. VidPaw verzoekt u hierbij akkoord te gaan met deze servicevoorwaarden. U mag de diensten die door VidPaw worden aangeboden alleen gebruiken op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden die hierin zijn opgenomen. Het gebruik van de diensten die door VidPaw worden aangeboden, geeft aan dat u deze servicevoorwaarden accepteert. Als u deze servicevoorwaarden niet accepteert, mag u de website of services niet gebruiken.


U moet ten minste achttien (18) jaar oud zijn om de Website te gebruiken, tenzij de meerderjarigheid in uw rechtsgebied groter is dan achttien (18) jaar oud, in welk geval u ten minste meerderjarig in uw jurisdictie. Gebruik van de website is niet toegestaan waar dit wettelijk verboden is.


Controleer deze Servicevoorwaarden regelmatig om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van alle voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de Website en Services. Specifieke bepalingen en voorwaarden kunnen van toepassing zijn op niet door gebruikers gegenereerde inhoud. Dergelijke specifieke voorwaarden kunnen een aanvulling zijn op deze Servicevoorwaarden of, in strijd met deze Servicevoorwaarden, vervangen dergelijke specifieke voorwaarden deze Servicevoorwaarden alleen voor zover de inhoud of bedoeling van dergelijke specifieke voorwaarden niet in overeenstemming is met deze Servicevoorwaarden. .


VidPaw behoudt zich het recht voor om op elk moment zonder kennisgeving wijzigingen of updates aan te brengen met betrekking tot de inhoud of het formaat daarvan. VidPaw behoudt zich ook het recht voor om uw toegang tot de Website en Diensten of enig deel daarvan om welke reden dan ook naar eigen goeddunken te beëindigen of te beperken.Links

De website kan links bevatten naar websites van derden die niet het eigendom zijn van of beheerd worden door VidPaw. VidPaw is niet gelieerd aan deze websites, heeft geen controle over, en neemt geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites van derden. Bovendien zal en mag VidPaw de inhoud van een site van derden niet censureren of bewerken.


Door de Website te gebruiken, geeft u VidPaw uitdrukkelijk vrij van alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van een website van een derde partij. Daarom raden we u aan op de hoogte te zijn wanneer u de website hebt verlaten en de algemene voorwaarden en het privacybeleid van elke andere website die u bezoekt te lezen. VidPaw host geen van de video's die hier zijn ingesloten.Diensten

U erkent dat de Website een zoekmachine en tool voor algemene doeleinden is. In het bijzonder, maar zonder beperking, stelt de website gebruikers in staat te zoeken naar muziek en video's op meerdere websites en om audiobestanden en video's te downloaden. VidPaw is niettemin de serviceprovider, maar niet verantwoordelijk voor eventuele downloads. De website en services zijn onderhevig aan wetten. We moedigen niet toe, vergeven, veroorzaken of staan enig gebruik van de Website toe dat mogelijk in strijd is met enige wet.Verplichtingen van gebruikers

U stemt ermee in om de Website en Services alleen te gebruiken voor doeleinden die zijn toegestaan door deze Servicevoorwaarden, evenals toepasselijke wetten, voorschriften of algemeen aanvaarde praktijken of richtlijnen in de relevante rechtsgebieden. VidPaw is niet verantwoordelijk voor enige overtreding van toepasselijke wetten, regels of voorschriften die door uw of een derde partij zijn gepleegd op uw verzoek. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw gebruik van de VidPaw-applicatie, website en diensten niet in strijd is met toepasselijke wetten, regels of voorschriften. In het bijzonder stemt u ermee in en garandeert u dat bij het gebruik van de Website en Diensten uw acties niet in strijd zijn met de wetten, regels of voorschriften van (1) het land, de staat of de plaats waar u woont, of (2) het land, de staat, of plaats waar VidPaw zich bevindt of opereert. Dit omvat het voldoen aan de toepasselijke export- en importbeperkingen en andere beperkingen.Gebruikersinhoud

Gebruikersaccounthouders kunnen via de Website en Services ("Gebruikersinhoud") bestanden, video's, afbeeldingen, gegevens, informatie en ander materiaal uploaden, opslaan of overdragen. VidPaw bezit geen Gebruikerscontent en bewaakt, bewerkt of onthult geen informatie over u of uw Gebruikersaccount zonder uw voorafgaande toestemming, behalve in overeenstemming met deze Servicevoorwaarden of Privacybeleid. VidPaw controleert, inspecteert, redigeert of bewaakt trouwens ook niet alle Gebruikersinhoud die door u of enige andere gebruiker van de Website of Diensten is geplaatst, opgeslagen of geopend. VidPaw behoudt zich echter het recht voor om, uitsluitend naar eigen goeddunken, toegang te weigeren, te verwijderen of de toegang tot Gebruikersinhoud uit te schakelen waarvan VidPaw opmerkt dat deze illegaal is of de voorwaarden van deze Servicevoorwaarden schendt, hoewel hij hiertoe niet verplicht is. De actie of nalatigheid van VidPaw om inhoud of gedrag te reguleren of af te dwingen tegen een mogelijke overtreding van deze Servicevoorwaarden door een gebruiker (of een andere derde partij) doet niet afstand van VidPaw's recht om regulerende of handhavingsmaatregelen met betrekking tot latere of soortgelijke inhoud, gedrag of mogelijke schending van de Servicevoorwaarden.


VidPaw heeft geen controle over, is niet verantwoordelijk voor, en geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot enige Gebruikersinhoud. U bent als enige verantwoordelijk voor uw toegang tot, gebruik van en / of vertrouwen op enige Gebruikersinhoud. U moet alle noodzakelijke, gepaste, voorzichtige of oordeelkundige onderzoeken, onderzoeken, onderzoeken en due diligence uitvoeren met betrekking tot Gebruikersinhoud. Het is uw verantwoordelijkheid om de licentieverlening van Gebruikerscontent te onderzoeken voordat u dergelijke Gebruikerscontent op enigerlei wijze gebruikt en om ervoor te zorgen dat uw gebruik van dergelijke Gebruikerscontent voldoet aan alle toepasselijke wetten, licentievereisten en geen inbreuk maakt op de eigendomsrechten van derden. U bent ook verantwoordelijk voor alle inhoud die u publiceert of verzendt, evenals alle inhoud die wordt gepost of verzonden via of met behulp van uw gebruikersaccount.


Inhoud die van de Website en Diensten wordt verboden, omvat maar is niet beperkt tot: (1) illegale inhoud; (2) inhoud met betrekking tot het creëren, adverteren, verspreiden of ontvangen van illegale goederen of diensten; (3) aanstootgevende inhoud (inclusief, zonder beperking, lasterlijke, bedreigende of pornografische inhoud); (4) inhoud die de persoonlijke, vertrouwelijke of eigendomsinformatie van een ander onthult; (5) frauduleuze inhoud; (6) schadelijke inhoud zoals malware of spyware; en (7) inhoud die aanbiedt, promoot, adverteert of links aanbiedt naar ongevraagde producten of diensten.Intellectueel eigendom

Auteursrecht, handelsmerk en alle andere eigendomsrechten op de Website, VidPaw, Diensten en Inhoud (inclusief maar niet beperkt tot software, services, audio, video, tekst en foto's, maar exclusief Gebruikersinhoud) berusten bij VidPaw en / of zijn licentiegevers . Tenzij hierin uitdrukkelijk anders is bepaald of door VidPaw schriftelijk is goedgekeurd, zijn alle rechten op de Website, Diensten en Inhoud die niet uitdrukkelijk hierin worden verleend voorbehouden. U gaat ermee akkoord om kopieën, herpublicaties, frames, beschikbaar maken voor downloaden, verzenden, wijzigen, verhuren, leasen, lenen, verkopen, toewijzen, distribueren, licentiëren, sublicentie geven, reverse engineeren of afgeleide werken maken op basis van de Inhoud, Website, VidPaw of Services, anders dan in samenhang met de Services aangeboden door VidPaw via de Websites.


VidPaw wijst hierbij alle rechten van handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, logo's, auteursrechten, patenten, domeinnamen of andere intellectuele eigendomsbelangen van derden af, alle intellectuele eigendomsbelangen van derden waarnaar hierin wordt verwezen, inclusief maar niet beperkt tot materiaal van derden of anderszins verstrekt op deze website zijn de eigendommen van hun respectieve eigenaars. VidPaw verwerpt alle eigendomsbelangen in de intellectuele eigendomsrechten anders dan die van henzelf.Garanties en disclaimers

Alle inhoud en / of diensten worden aangeboden "zoals het is" en "zoals beschikbaar". VidPaw wijst hierbij uitdrukkelijk alle verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, of met betrekking tot de werking van deze website, diensten of de inhoud af. VidPaw geeft geen garantie of beweert de veiligheid van de website, diensten of inhoud. u erkent dat elke verzonden informatie onderschept kan worden tijdens verzending of anderszins. VidPaw garandeert niet dat de website, diensten, inhoud of de servers die deze website beschikbaar maken of elektronische communicatie verzonden door VidPaw vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen. behalve zoals schriftelijk door VidPaw is overeengekomen, hebben aannemers, agenten, dealers of distributeurs van VidPaw of een andere derde partij niet het recht om deze beperkte garantie te wijzigen en geen aanvullende garanties te geven.


Het gebruik van de website of diensten of het downloaden of andere gebruik van producten via de website gebeurt naar eigen goeddunken en risico en met uw instemming dat u alleen verantwoordelijk bent voor eventuele schade aan uw computersysteem, verlies van gegevens, of andere schade die het gevolg is van dergelijke activiteiten. VidPaw aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig computervirus of andere soortgelijke softwarecode die van de website naar uw computer is gedownload of in verband met enige diensten of producten die via de website worden aangeboden. Geen advies of informatie, mondeling of schriftelijk, verkregen door u van VidPaw of van de website, creëert een garantie die niet uitdrukkelijk wordt vermeld in de servicevoorwaarden..


De Website en Diensten kunnen verwijzingen bevatten naar specifieke VidPaw-producten en Diensten die mogelijk niet beschikbaar zijn in een bepaald land. Dergelijke verwijzingen houden niet in of garanderen dat dergelijke producten of diensten te allen tijde in een bepaald land beschikbaar zijn.


U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u door het gebruik van de Website en Diensten kunt worden blootgesteld aan inhoud die u aanstootgevend, onfatsoenlijk of aanstootgevend vindt en dat u in dit verband de Website en Diensten op eigen risico gebruikt.


In geen geval zullen VidPaw of zijn gelieerde ondernemingen aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, vervolg-, punitieve, speciale of incidentele schade (inclusief, zonder beperking, schade voor verlies van zaken, contract, inkomsten, gegevens, informatie of zakelijke onderbreking), onder enige aansprakelijkheidstheorie, voortvloeiend uit, in verband met of in verband met het gebruik van, of de onmogelijkheid om de website te gebruiken, of diensten of de inhoud, producten, diensten, verklaringen of acties van enige derde partij op of via de website; en diensten, ongeautoriseerde toegang tot of wijziging van uw verzending of gegevens, alle informatie die is verzonden of ontvangen, of niet verzonden of ontvangen, het niet opslaan van gegevens, enig verlies van gegevens, verlies of beschadiging van bestanden, verlies of schade aan de inhoud, alle diensten die via de website beschikbaar zijn die worden vertraagd of onderbroken, zelfs als VidPaw op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Elke actie die tegen VidPaw wordt aangespannen met betrekking tot of in verband met de website en diensten moet worden gestart en binnen een jaar na de datum waarop de oorzaak voor actie is ontstaan ​​schriftelijk aan VidPaw worden gemeld.


Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting van impliciete garanties of beperkingen niet toe, zodat de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn.Uw garanties

U garandeert hierbij dat:

(i) alle informatie die u aan VidPaw hebt verstrekt in verband met de website, VidPaw en de services waar, nauwkeurig, correct en actueel is;
(ii) u beschikt over de volledige bevoegdheid en bevoegdheid om deze servicevoorwaarden aan te gaan;
(iii) u hebt de wettelijke leeftijd om een bindend contract met VidPaw te vormen;
(iv) u zult alle noodzakelijke overheidsgoedkeuringen zoeken die vereist zijn om deze servicevoorwaarden uit te voeren;
(v) u zult al uw verplichtingen uit hoofde van deze servicevoorwaarden nakomen in overeenstemming met toepasselijke wetten, regels en voorschriften; en
(vi) uw redactionele, tekstuele, grafische, audiovisuele en andere inhoud die beschikbaar is voor gebruikers van deze website en die niet wordt aangeboden door VidPaw doet (1) geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden, (2) vormt laster , smaad of obsceniteit, (3) leiden tot consumentenfraude, productaansprakelijkheid, contractbreuk waarbij u een partij bent of letsel veroorzaakt aan een derde partij, (4) geweld bevorderen of haatzaaiende uitspraken bevatten, (5) in strijd zijn met toepasselijke wetgeving wet, statuut, verordening of regelgeving, of (6) inhoud voor volwassenen bevatten of illegale activiteiten promoten.


Alle onderdelen die worden verzonden, ontvangen, gedownload of gekocht van de website en services, kunnen onder de exportcontrole van de Verenigde Staten vallen. Er mag dus geen product worden geëxporteerd of opnieuw worden geëxporteerd

(i) naar (of naar een onderdaan of inwoner van) Cuba, Irak, Libië, Noord-Korea, Iran, Syrië of elk ander land waarvoor de Verenigde Staten embargo heeft op goederen; of
(ii) voor iedereen op de lijst met speciaal aangewezen onderdanen van het Amerikaanse ministerie van Financiën of de tafel met afkeuringsorders van het Amerikaanse ministerie van handel. Door het downloaden of gebruiken van de Website en Diensten, verklaart en garandeert u dat u zich niet bevindt in, onder de controle staat van, of een inwoner van een dergelijk land of op een dergelijke lijst.Privacybeleid

We behouden een afzonderlijk privacybeleid en uw instemming met deze voorwaarden betekent ook dat u instemt met het privacybeleid. We behouden ons het recht voor om het Privacybeleid op elk gewenst moment te wijzigen door dergelijke wijzigingen op de Website te plaatsen. U mag geen andere kennisgeving over wijzigingen ontvangen. Als u de Website blijft gebruiken na dergelijke wijzigingen, betekent dit dat u akkoord gaat met dergelijke wijzigingen, ongeacht of u ze daadwerkelijk hebt gelezen.Auteursrechtclaims

We behouden een afzonderlijke auteursrechtkennisgeving en uw instemming met deze voorwaarden betekent ook dat u instemt met de auteursrechtverklaring. We behouden ons het recht voor om de auteursrechtvermelding op elk gewenst moment te wijzigen door dergelijke wijzigingen op de website te plaatsen. U mag geen andere kennisgeving over wijzigingen ontvangen. Als u de Website blijft gebruiken na dergelijke wijzigingen, betekent dit dat u akkoord gaat met dergelijke wijzigingen, ongeacht of u ze daadwerkelijk hebt gelezen.vergoedingen

VidPaw is momenteel gratis te gebruiken en zal nog lang open en gratis blijven. Als dat niet het geval is, erkent u dat wij ons het recht voorbehouden om naar eigen goeddunken een of meerdere van onze services in rekening te brengen en onze tarieven van tijd tot tijd te wijzigen. Als wij op enig moment uw rechten op het gebruik van de Website beëindigen vanwege een inbreuk op deze Voorwaarden, heeft u geen recht op restitutie van enig deel van uw vergoedingen. In alle andere opzichten worden dergelijke vergoedingen beheerst door aanvullende regels, bepalingen, voorwaarden of overeenkomsten die op de Website worden geplaatst en / of worden opgelegd door een verkoopagent of een betalingsverwerkingsbedrijf, zoals van tijd tot tijd kan worden gewijzigd.Vergoeding

U stemt ermee in om VidPaw, zijn gelieerde ondernemingen en hun respectieve functionarissen, bestuurders, werknemers en agenten, van en tegen alle claims, schadevergoedingen, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot) te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren. advocaatkosten) die voortvloeien uit:
(i) uw gebruik van de Website;
(ii) uw overtreding van deze Servicevoorwaarden;
(iii) uw overtreding van de voorwaarden die van toepassing zijn op uw Gebruikersinzending;
(iv) uw schending van enig recht van derden, inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht, eigendom, publiciteits- of privacyrecht; of
(v) enige claim dat een van uw Gebruikersinzendingen schade heeft toegebracht aan een derde partij. Deze verplichting tot verweer en schadevergoeding blijft van kracht op deze Algemene voorwaarden en uw gebruik van de Website.Algemene voorwaarden

(1) Deze Voorwaarden, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen u en ons en mogen niet worden gewijzigd zonder onze schriftelijke toestemming.
(2) Ons verzuim om enige bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen, zal niet worden opgevat als een verklaring van afstand van enige bepaling of recht.
(3) Als wordt vastgesteld dat een deel van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar is overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, wordt de ongeldige en niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die het meest overeenkomt met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling en de rest van de overeenkomst blijft van kracht.
(4) Niets hierin is bedoeld, noch zal worden geacht, om rechten of rechtsmiddelen te verlenen aan een derde partij.
Deze voorwaarden kunnen door u niet worden toegewezen, overgedragen of sub-licentie worden gegeven zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, maar mogen door ons zonder beperking worden overgedragen of overgedragen.
(5) U stemt ermee in dat wij u kennisgevingen per e-mail, reguliere post of plaatsingen op de Website kunnen bezorgen.
(6) De sectietitels in deze Voorwaarden zijn uitsluitend voor het gemak en hebben geen wettelijk of contractueel effect.
(7) Zoals gebruikt in deze Voorwaarden, is de term "inclusief" illustratief en niet limitatief.
(8) Als deze overeenkomst wordt vertaald en uitgevoerd in een andere taal dan het Engels en er een conflict is tussen de vertaling en de Engelse versie, heeft de Engelse versie.

Plane Flight