Close

VideoHunter

Easiest way to download and convert videos on Mac

Penerimaan Syarat Perkhidmatan

Sila baca terma perkhidmatan dengan teliti sebelum menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh VidPaw melalui laman web atau perisian ini (secara kolektif, "Laman Web", "Laman Web dan Perkhidmatan"). Perjanjian ini mengawal hubungan anda dengan VidPaw dan penggunaan perkhidmatan yang disediakan melalui laman web dan perisian. VidPaw dengan ini meminta anda menerima syarat perkhidmatan ini. Anda boleh menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh VidPaw hanya dengan syarat bahawa anda menerima semua terma dan syarat yang terkandung di sini. Menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh VidPaw menunjukkan bahawa anda menerima syarat perkhidmatan ini. Jika anda tidak menerima syarat perkhidmatan ini, jangan gunakan laman web atau perkhidmatan.


Anda mestilah berumur sekurang-kurangnya lapan belas (18) tahun untuk menggunakan Laman Web, melainkan umur majoriti dalam bidang kuasa anda adalah lebih besar daripada lapan belas (18) tahun, di mana anda mestilah sekurang-kurangnya umur majoriti dalam bidang kuasa. Penggunaan Laman Web tidak dibenarkan di mana dilarang oleh undang-undang.


Sila semak Syarat Perkhidmatan ini dengan kerap untuk memastikan anda mengetahui semua terma yang mengawal penggunaan Laman Web dan Perkhidmatan anda. Terma dan syarat tertentu mungkin terpakai kepada Kandungan bukan pengguna yang dihasilkan. Terma khusus tersebut mungkin sebagai tambahan kepada Syarat Perkhidmatan ini atau, jika tidak selaras dengan Syarat Perkhidmatan ini, istilah tertentu akan menggantikan Syarat Perkhidmatan ini hanya setakat kandungan atau niat dari istilah khusus tersebut tidak konsisten dengan Syarat Perkhidmatan ini .


VidPaw berhak untuk membuat perubahan atau kemas kini berkenaan dengan kandungan atau formatnya pada bila-bila masa tanpa notis. VidPaw juga berhak untuk menamatkan atau mengehadkan akses anda ke Laman Web dan Perkhidmatan atau mana-mana bahagiannya atas apa jua sebab pada budi bicara mutlaknya.Pautan

Laman Web mungkin mengandungi pautan ke laman web pihak ketiga yang tidak dimiliki atau dikendalikan oleh VidPaw. VidPaw tidak bergabung dengan laman web tersebut, tidak mempunyai kawalan, dan tidak bertanggungjawab terhadap, kandungan, dasar privasi, atau amalan mana-mana laman web pihak ketiga. Di samping itu, VidPaw tidak akan dan tidak dapat menyensor atau mengedit kandungan mana-mana tapak pihak ketiga.


Dengan menggunakan Laman Web, anda dengan jelas melepaskan VidPaw dari sebarang dan semua liabiliti yang timbul daripada penggunaan mana-mana laman web pihak ketiga anda. Oleh itu, kami menggalakkan anda untuk sedar apabila anda telah meninggalkan Laman Web dan membaca terma dan syarat serta dasar privasi setiap laman web lain yang anda lawati. VidPaw tidak menganjurkan sebarang video yang disematkan di sini.Perkhidmatan

Anda mengakui bahawa Laman Web adalah enjin carian dan alat carian umum. Khususnya, tetapi tanpa batasan, Laman Web membolehkan pengguna mencari muzik dan video di beberapa laman web serta memuat turun fail audio dan video. Walau bagaimanapun, VidPaw adalah penyedia perkhidmatan tetapi tidak bertanggungjawab untuk sebarang muat turun. Laman Web dan Perkhidmatan adalah tertakluk kepada undang-undang. Kami tidak menggalakkan, mengarahkan, mendorong atau membenarkan sebarang penggunaan Laman Web yang mungkin melanggar mana-mana undang-undang.Kewajipan Pengguna

Anda bersetuju untuk menggunakan Laman Web dan Perkhidmatan hanya untuk tujuan yang dibenarkan oleh Syarat Perkhidmatan ini serta sebarang undang-undang, peraturan atau amalan atau garis panduan yang diterima umum dalam bidang kuasa yang berkaitan. VidPaw tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa pelanggaran undang-undang, peraturan, atau peraturan yang dikenakan oleh pihak ketiga atau pihak anda menurut perintah anda. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan bahawa penggunaan aplikasi, laman web, dan perkhidmatan VidPaw anda tidak melanggar undang-undang, peraturan, atau peraturan yang berkenaan. Secara khusus, anda bersetuju dan menjamin bahawa dalam menggunakan Laman Web dan Perkhidmatan, tindakan anda tidak melanggar undang-undang, peraturan, atau peraturan (1) negara, negeri atau tempat di mana anda tinggal, atau (2) negara, atau tempat di mana VidPaw berada atau beroperasi. Ini termasuk mematuhi sekatan eksport dan import yang berkenaan serta sekatan lain.Kandungan Pengguna

Pemegang Akaun Pengguna boleh memuat naik, menyimpan atau memindahkan fail, video, gambar, data, maklumat, dan bahan lain melalui Laman Web dan Perkhidmatan ("Kandungan Pengguna"). VidPaw tidak memiliki sebarang Kandungan Pengguna dan tidak memantau, mengedit, atau mendedahkan apa-apa maklumat mengenai anda atau Akaun Pengguna anda tanpa izin terlebih dahulu, kecuali menurut Syarat Perkhidmatan atau Dasar Privasi ini. VidPaw juga tidak, sebagai soal amalan, menyemak, memeriksa, mengedit atau memantau mana-mana Kandungan Pengguna yang dipos, disimpan, atau diakses oleh anda atau pengguna lain Laman Web atau Perkhidmatan. Walau bagaimanapun, VidPaw berhak, hanya dengan budi bicara sendiri, untuk menolak, mengeluarkan, atau melumpuhkan akses kepada Kandungan Pengguna yang belajar VidPaw mungkin menyalahi undang-undang atau boleh melanggar syarat Syarat Perkhidmatan ini, walaupun ia tidak mempunyai kewajipan untuk berbuat demikian. Tindakan atau ketidakmampuan VidPaw untuk mengatur kandungan atau kelakuan atau untuk menguatkuasakan terhadap mana-mana potensi pelanggaran Syarat Perkhidmatan ini oleh mana-mana pengguna (atau pihak ketiga lainnya) tidak mengecualikan hak VidPaw untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan langkah-langkah pengawasan atau penguatkuasaan sehubungan dengan apa pun berikutnya atau kandungan, kelakuan, atau pelanggaran Syarat Pelaksanaan yang serupa.


VidPaw tidak mengawal, tidak bertanggungjawab, dan tidak membuat representasi atau jaminan berkenaan dengan mana-mana Kandungan Pengguna. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk akses, penggunaan dan / atau pergantungan anda terhadap Kandungan Pengguna mana pun. Anda mesti menjalankan apa-apa penyiasatan, penyelidikan, penyelidikan, dan usaha wajar yang perlu, sesuai, berhemat atau bijaksana berkenaan dengan mana-mana Kandungan Pengguna. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menyiasat pelesenan mana-mana Kandungan Pengguna sebelum menggunakan Kandungan Pengguna tersebut dengan apa-apa cara dan untuk memastikan bahawa penggunaan mana-mana Kandungan Pengguna tersebut mematuhi semua undang-undang yang terpakai, keperluan pelesenan dan tidak melanggar hak milik pihak ketiga. Anda juga bertanggungjawab terhadap sebarang kandungan yang anda hantar atau menghantar serta semua kandungan yang diposkan atau dihantar melalui atau menggunakan Akaun Pengguna anda.


Kandungan yang dilarang daripada Laman Web dan Perkhidmatan termasuk tetapi tidak terhad kepada: (1) kandungan haram; (2) kandungan yang berkaitan dengan penciptaan, pengiklanan, pengedaran, atau penerimaan barang atau perkhidmatan haram; (3) kandungan yang menyinggung perasaan (termasuk, tanpa batasan, fitnah, mengancam, atau kandungan lucah); (4) kandungan yang mendedahkan maklumat peribadi, rahsia atau proprietari orang lain; (5) kandungan penipuan; (6) kandungan berniat jahat seperti malware atau spyware; dan (7) kandungan yang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau menyediakan pautan kepada produk atau perkhidmatan yang tidak diminta.Harta Intelek

Hak cipta, tanda dagangan dan semua hak proprietari lain di Laman Web, VidPaw, Perkhidmatan dan Kandungan (termasuk tetapi tidak terhad kepada perisian, perkhidmatan, audio, video, teks, dan gambar, tetapi tidak termasuk Kandungan Pengguna) dengan VidPaw dan / atau pemberi lesennya . Melainkan dinyatakan sebaliknya secara khusus atau dibenarkan oleh VidPaw secara bertulis, semua hak dalam Laman Web, Perkhidmatan, dan Kandungan yang tidak diberikan secara nyata di sini adalah terpelihara. Anda bersetuju untuk tidak menyalin, menerbitkan semula, mengubah, menyewakan, menyewakan, meminjamkan, menjual, menyerah, mengedarkan, memberi lesen, sublesen, jurutera yang terbalik, atau membuat karya terbitan berdasarkan Kandungan, Laman Web, VidPaw , atau Perkhidmatan, selain daripada Perkhidmatan yang ditawarkan oleh VidPaw melalui Laman Web.


VidPaw dengan ini menafikan sebarang hak untuk tanda dagangan, tanda perkhidmatan, nama dagang, logo, hakcipta, paten, nama domain atau kepentingan harta intelek lain pihak ketiga, semua kepentingan harta intelektual pihak ketiga yang dirujuk di sini, termasuk tanpa batasan Pihak Pihak Ketiga atau selainnya disediakan di Laman Web ini adalah sifat pemilik masing-masing. VidPaw menafikan sebarang kepentingan proprietari dalam hak harta intelek selain daripada mereka sendiri.Waranti dan Penafian

Semua kandungan dan / atau perkhidmatan disediakan "seperti" dan "tersedia". VidPaw dengan ini menafikan sebarang perwakilan atau jaminan apa-apa jenis, nyata atau tersirat, termasuk tanpa batasan jaminan kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, bukan pelanggaran, atau pengendalian laman web, perkhidmatan atau kandungan ini. VidPaw tidak menjamin atau membuat apa-apa representasi mengenai keselamatan laman web, perkhidmatan, atau kandungan. anda mengakui bahawa apa-apa maklumat yang dihantar boleh dipintas dalam penghantaran atau sebaliknya. VidPaw tidak menjamin bahawa laman web, perkhidmatan, kandungan, atau pelayan yang menjadikan laman web ini atau komunikasi elektronik yang dihantar oleh VidPaw bebas daripada virus atau unsur-unsur berbahaya yang lain. kecuali seperti yang dipersetujui oleh VidPaw secara bertulis, kontraktor, ejen, peniaga atau pengedar VidPaw atau mana-mana pihak ketiga yang lain tidak mempunyai hak untuk mengubah suai jaminan terhad ini, dan tidak membuat sebarang jaminan tambahan.


Penggunaan laman web, atau perkhidmatan atau muat turun atau penggunaan lain apa-apa produk melalui laman web dilakukan atas budi bicara dan risiko anda sendiri dan dengan persetujuan anda bahawa anda akan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerosakan pada sistem komputer anda, kehilangan data, atau bahaya lain yang disebabkan oleh aktiviti tersebut. VidPaw tidak bertanggungjawab untuk sebarang virus komputer atau kod perisian sejenis yang dimuat turun ke komputer anda dari laman web atau berkaitan dengan sebarang perkhidmatan atau produk yang ditawarkan melalui laman web. Tiada nasihat atau maklumat sama ada secara lisan atau bertulis, yang diperoleh oleh anda dari VidPaw atau dari laman web akan mewujudkan apa-apa waranti yang tidak dinyatakan secara nyata dalam terma perkhidmatan.


Laman Web dan Perkhidmatan mungkin mengandungi rujukan kepada produk dan Perkhidmatan VidPaw khusus yang mungkin tidak tersedia di negara tertentu. Sebarang rujukan sebegitu tidak menyatakan atau menjamin bahawa mana-mana produk atau perkhidmatan sedemikian boleh didapati pada bila-bila masa di mana-mana negara tertentu.


Anda memahami dan bersetuju bahawa dengan menggunakan Laman Web dan Perkhidmatan, anda mungkin terdedah kepada kandungan yang mungkin anda menyinggung, tidak senonoh atau tidak menyenangkan dan, dalam hal ini, anda menggunakan Laman Web dan Perkhidmatan dengan risiko anda sendiri.


VidPaw atau mana-mana sekutunya tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk sebarang ganti rugi langsung, tidak langsung, berbangkit, hukuman, khas atau sampingan (termasuk, tanpa batasan, ganti rugi untuk kehilangan perniagaan, kontrak, hasil, data, maklumat atau gangguan perniagaan) di bawah mana-mana teori liabiliti, yang terhasil daripada, yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan, atau ketidakupayaan untuk menggunakan laman web, atau perkhidmatan atau kandungan, produk, perkhidmatan, penyata atau tindakan pihak ketiga di atau melalui laman web, dan perkhidmatan, apa-apa capaian tanpa kebenaran atau pengubahan penghantaran atau data anda, apa-apa maklumat yang dihantar atau diterima, atau tidak dihantar atau diterima, apa-apa kegagalan untuk menyimpan data, apa-apa kehilangan data, kehilangan atau kerosakan kepada fail, kerugian atau kerosakan kepada kandungan, sebarang perkhidmatan yang tersedia melalui laman web yang tertunda atau terganggu, walaupun VidPaw telah dinasihatkan mengenai kemungkinan kerosakan sedemikian. Apa-apa tindakan yang dilakukan terhadap VidPaw yang berkaitan dengan atau berkaitan dengan laman web dan perkhidmatan mesti dimulakan dan diberitahu kepada VidPaw secara bertulis dalam tempoh satu tahun selepas tarikh timbulnya tindakan untuk tindakan.


Sesetengah bidang kuasa tidak membenarkan pengecualian waranti tersirat atau batasan supaya batasan di atas mungkin tidak terpakai kepada anda.Waranti anda

Anda dengan ini menjamin bahawa:

(i) semua maklumat yang anda berikan kepada VidPaw berkaitan dengan laman web, VidPaw dan perkhidmatan adalah benar, tepat, betul, dan terkini;
(ii) anda mempunyai kuasa dan kuasa penuh untuk memasuki syarat perkhidmatan ini;
(iii) anda adalah umur undang-undang untuk membentuk kontrak mengikat dengan VidPaw;
(iv) anda akan mendapatkan semua kelulusan kerajaan yang diperlukan untuk menguatkuasakan syarat perkhidmatan ini;
(v) anda akan melaksanakan semua kewajipan anda di bawah syarat perkhidmatan ini mengikut undang-undang, peraturan dan peraturan yang berkenaan; dan
(vi) editorial, teks, grafik, audiovisual dan kandungan lain yang tersedia untuk pengguna laman web ini dan yang tidak disediakan oleh VidPaw tidak (1) melanggar hak harta intelek mana-mana pihak ketiga, (2) (3) mengakibatkan penipuan pengguna, liabiliti produk, pelanggaran kontrak di mana anda menjadi pihak atau menyebabkan kecederaan kepada mana-mana pihak ketiga, (4) menggalakkan keganasan atau mengandungi kebencian, (5) melanggar mana-mana yang terpakai undang-undang, statut, ordinan, atau peraturan, atau (6) mengandungi kandungan dewasa atau mempromosikan aktiviti yang menyalahi undang-undang.


Sebarang dan semua item yang dihantar, diterima, dimuat turun atau dibeli dari Laman Web dan Perkhidmatan mungkin tertakluk kepada kawalan eksport Amerika Syarikat. Oleh itu, tiada produk boleh dieksport atau dieksport semula

(i) ke dalam (atau ke negara atau penduduk) Cuba, Iraq, Libya, Korea Utara, Iran, Syria, atau mana-mana Negara lain yang telah diawasi oleh A.S.; atau
(ii) kepada sesiapa di senarai Jabatan Khas Diraja Jabatan A.S. atau Jadual Perintah Denyutan Jabatan Perdagangan A.S.. Dengan memuat turun atau menggunakan Laman Web dan Perkhidmatan, anda mewakili dan menjamin bahawa anda tidak berada di, di bawah kawalan, atau warga negara atau pemastautin mana-mana negara atau mana-mana senarai sedemikian.Dasar Privasi

Kami mengekalkan Dasar Privasi berasingan dan persetujuan anda terhadap Terma ini juga menandakan persetujuan anda terhadap Dasar Privasi. Kami berhak untuk meminda Dasar Privasi pada bila-bila masa dengan memajukan pindaan tersebut ke Laman Web. Tiada pemberitahuan lain boleh dibuat kepada anda mengenai sebarang pindaan. Penggunaan laman web anda yang berterusan berikutan pindaan tersebut akan menjadi penerimaan anda terhadap pindaan tersebut, tidak kira sama ada anda telah membacanya.Tuntutan Hak Cipta

Kami menyimpan Notis Hak Cipta berasingan dan persetujuan anda terhadap Terma ini juga menandakan persetujuan anda kepada Notis Hakcipta. Kami berhak untuk meminda Notis Hak Cipta pada bila-bila masa dengan menghantar pindaan tersebut ke Laman Web. Tiada pemberitahuan lain boleh dibuat kepada anda mengenai sebarang pindaan. Penggunaan laman web anda yang berterusan berikutan pindaan tersebut akan menjadi penerimaan anda terhadap pindaan tersebut, tidak kira sama ada anda telah membacanya.Bayaran

VidPaw kini bebas untuk digunakan dan akan terus terbuka dan bebas untuk masa yang lama. Walau bagaimanapun, jika tidak, anda mengakui bahawa kami berhak untuk mengenakan bayaran untuk mana-mana atau semua perkhidmatan kami dan untuk menukar yuran kami dari semasa ke semasa mengikut budi bicara kami. Jika pada bila-bila masa kami menamatkan hak anda untuk menggunakan Laman Web kerana melanggar Syarat-syarat ini, anda tidak berhak mendapat bayaran balik mana-mana bahagian yuran anda. Dalam semua aspek lain, bayaran tersebut akan ditadbir oleh peraturan, terma, syarat atau perjanjian tambahan yang dipaparkan di Laman Web dan / atau yang dikenakan oleh mana-mana ejen jualan atau syarikat pemprosesan pembayaran, sebagaimana yang dipinda dari semasa ke semasa.Pampasan

Anda bersetuju untuk mempertahankan, menanggung rugi dan memulihkan VidPaw, sekutunya, dan pegawai, pengarah, pekerja dan ejen masing-masing dari dan terhadap sebarang dan semua tuntutan, ganti rugi, obligasi, kerugian, liabiliti, kos dan perbelanjaan (termasuk tetapi tidak terhad kepada yuran peguam) yang timbul daripada:
(i) penggunaan Laman Web anda;
(ii) pelanggaran Syarat Perkhidmatan ini;
(iii) pelanggaran terhadap syarat-syarat yang terpakai kepada Penyerahan Pengguna anda;
(iv) pelanggaran hak pihak ketiga anda, termasuk tanpa batasan hak cipta, hak milik, publisiti atau hak privasi; atau
(v) sebarang tuntutan bahawa salah satu Penyerahan Pengguna menyebabkan kerosakan kepada pihak ketiga. Kewajipan pertahanan dan gantirugi ini akan bertahan pada Terma & Syarat ini dan penggunaan Laman Web anda.Syarat Umum

(1) Terma ini, seperti yang dipinda dari semasa ke semasa, membentuk seluruh perjanjian antara anda dan kami dan menggantikan semua perjanjian sebelum anda dan kami dan mungkin tidak diubah suai tanpa persetujuan bertulis kami.
(2) Kegagalan kami untuk menguatkuasakan mana-mana peruntukan Terma ini tidak akan ditafsirkan sebagai pengecualian mana-mana peruntukan atau hak.
(3) Sekiranya mana-mana bahagian dari Terma ini ditentukan tidak sah atau tidak dapat dikuatkuasakan menurut undang-undang yang berkenaan, maka peruntukan yang tidak sah dan tidak dapat dikuatkuasakan akan dianggap digantikan oleh peruntukan yang sah dan boleh dikuatkuasakan yang paling sesuai dengan maksud peruntukan asal dan sisanya perjanjian itu akan terus berkuatkuasa.
(4) Tiada apa-apa jua yang dimaksudkan, tidak akan dianggap, untuk memberikan hak atau remedi kepada mana-mana pihak ketiga.
Syarat-syarat ini tidak boleh diserah hak, dipindah milik atau boleh dilesenkan oleh anda kecuali dengan persetujuan bertulis terlebih dahulu kami, tetapi boleh ditugaskan atau dipindahkan oleh kami tanpa batasan.
(5) Anda bersetuju bahawa kami boleh memberi notis kepada anda melalui e-mel, surat biasa atau pos ke Laman Web.
(6) Tajuk bahagian dalam Terma ini hanya untuk kemudahan dan tidak mempunyai kesan undang-undang atau kontrak.
(7) Seperti yang digunakan dalam Terma ini, istilah "termasuk" adalah ilustrasi dan tidak terhad.
(8) Sekiranya perjanjian ini diterjemahkan dan dilaksanakan dalam mana-mana bahasa selain bahasa Inggeris dan terdapat sebarang konflik antara terjemahan dan versi Bahasa Inggeris, versi bahasa Inggeris akan dikawal.

Plane Flight