Close

VideoHunter

Easiest way to download and convert videos on Mac

Přijetí smluvních podmínek

Před použitím služeb poskytovaných společností VidPaw prostřednictvím této webové stránky nebo softwaru si pozorně přečtěte tyto podmínky služby (společně, „Webové stránky“, „Webové stránky a služby“). Tato smlouva upravuje váš vztah se společností VidPaw a využívání služeb poskytovaných prostřednictvím webových stránek a softwaru. Společnost VidPaw tímto požaduje, abyste tyto smluvní podmínky akceptovali. Služby poskytované společností VidPaw můžete používat pouze za předpokladu, že přijmete všechny zde uvedené podmínky. Použití služeb poskytovaných společností VidPaw znamená, že tyto podmínky služby přijímáte. Pokud tyto podmínky služby nepřijmete, nepoužívejte tyto webové stránky ani služby.


musíte být nejméně osmnáct (18) let, abyste mohli používat webové stránky, pokud věk většiny ve vaší jurisdikci není vyšší než osmnáct (18) let, v takovém případě musíte mít ve věku nejméně 18 let věku. jurisdikce. Použití webové stránky není povoleno, pokud to zakazuje zákon.


Pravidelně kontrolujte tyto smluvní podmínky, abyste se ujistili, že jste si vědomi všech podmínek, kterými se řídí vaše používání webových stránek a služeb. Na obsah, který nebyl vytvořen uživatelem, se mohou vztahovat specifické podmínky. Tyto specifické podmínky mohou být vedle těchto Smluvních podmínek, nebo, pokud jsou v rozporu s těmito Smluvními podmínkami, tyto specifické podmínky nahradí tyto Smluvní podmínky pouze v rozsahu, v jakém je obsah nebo záměr těchto specifických podmínek v rozporu s těmito Smluvními podmínkami. .


VidPaw si vyhrazuje právo provádět změny nebo aktualizace s ohledem na obsah nebo jeho formát kdykoliv bez předchozího upozornění. Společnost VidPaw si také vyhrazuje právo ukončit nebo omezit váš přístup na webové stránky a služby nebo jejich části z jakéhokoli důvodu podle vlastního uvážení.Odkazy

Webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran, které nejsou vlastněny nebo ovládány společností VidPaw. VidPaw není spojen s těmito webovými stránkami, nemá žádnou kontrolu a nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo praktiky webových stránek třetích stran. VidPaw navíc nebude a nemůže cenzurovat ani upravovat obsah stránek třetích stran.


Používáním této webové stránky výslovně vydáváte VidPaw z jakékoli odpovědnosti vyplývající z vašeho používání jakékoli webové stránky třetí strany. Doporučujeme proto, abyste si byli vědomi toho, kdy jste opustili webovou stránku a přečetli si podmínky a zásady ochrany osobních údajů každé další webové stránky, kterou navštívíte. VidPaw není hostitelem žádného z videí vložených zde.Služby

Berete na vědomí, že web je vyhledávač a nástroj pro všeobecné použití. Konkrétně, ale bez omezení, webová stránka umožňuje uživatelům vyhledávat hudbu a videa na více webových stránkách a stahovat zvukové soubory a videa. VidPaw je však poskytovatelem služeb, ale není zodpovědný za stahování. Webové stránky a služby podléhají zákonům. Nepodporujeme, neodsuzujeme, nenavrhujeme ani neumožňujeme jakékoli používání webových stránek, které by mohly být v rozporu se zákonem.Povinnosti uživatelů

Souhlasíte s tím, že budete používat webové stránky a služby pouze pro účely povolené těmito Podmínkami služby, jakož i veškeré platné zákony, nařízení nebo obecně uznávané postupy nebo pokyny v příslušných jurisdikcích. VidPaw nenese žádnou odpovědnost za jakékoli porušení platných zákonů, pravidel nebo předpisů, kterých se vaše nebo třetí strana dopustila. Je vaší odpovědností zajistit, aby vaše používání aplikace VidPaw, webových stránek a služeb nebylo v rozporu s platnými zákony, pravidly nebo předpisy. Konkrétně souhlasíte a zaručujete, že při používání Webových stránek a Služeb vaše jednání neporušuje zákony, pravidla nebo předpisy (1) země, státu nebo lokality, kde bydlíte, nebo (2) země, státu, nebo kde se nachází nebo provozuje VidPaw. To zahrnuje splnění platných vývozních a dovozních omezení a dalších omezení.Uživatelský obsah

Držitelé uživatelských účtů mohou nahrávat, ukládat nebo přenášet soubory, videa, obrázky, data, informace a další materiály prostřednictvím webových stránek a služeb („uživatelský obsah“). VidPaw nevlastní žádný Uživatelský obsah a bez vašeho předchozího souhlasu nesleduje, neupravuje ani nesděluje žádné informace týkající se vás nebo vašeho uživatelského účtu, s výjimkou v souladu s těmito Podmínkami služby nebo Zásadami ochrany osobních údajů. VidPaw také v praxi neprovádí revizi, inspekci, úpravu ani sledování žádného Uživatelského obsahu zveřejněného, ​​uloženého nebo zpřístupněného Vámi nebo jiným uživatelům Webových stránek nebo Služeb. VidPaw si však vyhrazuje právo, pouze na základě svého vlastního uvážení, odmítnout, odstranit nebo zakázat přístup k uživatelskému obsahu, který se VidPaw učí, může být nezákonný nebo může porušovat podmínky těchto Podmínek služeb, ačkoli nemá povinnost tak učinit. Činnost společnosti VidPaw nebo její nečinnost s cílem regulovat obsah nebo chování nebo prosazovat jakékoli případné porušení těchto Podmínek služby jakýmkoli uživatelem (nebo jakoukoli jinou třetí stranou) se nevzdává práva VidPaw provádět nebo neimplementovat regulační nebo donucovací opatření s ohledem na jakékoli následné nebo podobného obsahu, chování nebo potenciálních porušení Smluvních podmínek.


VidPaw nekontroluje, neodpovídá a neposkytuje žádné záruky ani záruky týkající se jakéhokoli Uživatelského obsahu. Nesete výhradní odpovědnost za přístup k jakémukoli Uživatelskému obsahu, jeho používání a / nebo spoléhání se na něj. Musíte provádět veškeré nezbytné, vhodné, obezřetné nebo uvážlivé vyšetřování, vyšetřování, výzkum a náležitou péči s ohledem na jakýkoli Uživatelský obsah. Je vaší odpovědností vyšetřovat licencování jakéhokoli uživatelského obsahu před použitím takového uživatelského obsahu a zajistit, aby vaše užívání jakéhokoli takového uživatelského obsahu bylo v souladu se všemi příslušnými zákony, licenčními požadavky a neporušovalo vlastnická práva třetích stran. Jste také zodpovědní za jakýkoli obsah, který odesíláte nebo přenášíte, jakož i za veškerý obsah odeslaný nebo přenášený prostřednictvím vašeho uživatelského účtu nebo jeho použitím.


Obsah zakázaný z webových stránek a služeb zahrnuje mimo jiné: (1) nelegální obsah; (2) obsah týkající se tvorby, reklamy, distribuce nebo přijímání nelegálního zboží nebo služeb; (3) urážlivý obsah (včetně, bez omezení, hanlivého, výhružného nebo pornografického obsahu); (4) obsah, který zveřejňuje osobní, důvěrné nebo vlastnické informace jiné osoby; (5) podvodný obsah; (6) škodlivý obsah, jako je malware nebo spyware; a (7) obsah, který nabízí, propaguje, inzeruje nebo poskytuje odkazy na nevyžádané produkty nebo služby.Duševní vlastnictví

Autorská práva, ochranná známka a veškerá další vlastnická práva k Webovým stránkám, VidPaw, Službám a Obsahu (včetně, ale bez omezení na software, služby, audio, video, text a fotografie, ale s výjimkou Uživatelského obsahu) spočívají na VidPaw a / nebo jeho poskytovatelích licencí . Pokud není v tomto dokumentu výslovně uvedeno jinak nebo není písemně povoleno společností VidPaw, všechna práva na Webových stránkách, Služby a Obsah, které zde nejsou výslovně poskytnuty, jsou vyhrazena. Souhlasíte s tím, že nebudete kopírovat, znovu publikovat, vytvářet rámečky, zpřístupňovat ke stažení, přenášet, upravovat, pronajímat, pronajímat, půjčovat, prodávat, přidělit, distribuovat, licencovat, poskytovat sublicenci, zpětně analyzovat nebo vytvářet odvozená díla založená na obsahu, webových stránkách, VidPaw nebo Služby, které nejsou ve spojení se Službami nabízenými společností VidPaw prostřednictvím Webových stránek.


Společnost VidPaw tímto zřeká veškerých práv na ochranné známky, servisní značky, obchodní názvy, loga, autorská práva, patenty, názvy domén nebo jiné zájmy třetích osob v oblasti duševního vlastnictví, veškeré zájmy duševního vlastnictví třetích stran uvedené v tomto dokumentu, včetně, bez omezení, materiálu třetích stran nebo jinak poskytnutých na této webové stránce jsou majetkem příslušných vlastníků. VidPaw se zříká jakýchkoli vlastnických zájmů v jiných právech duševního vlastnictví než jejich vlastních.Záruky a vyloučení odpovědnosti

Veškerý obsah a / nebo služby jsou poskytovány „tak jak jsou“ a „jak jsou k dispozici“. VidPaw se tímto výslovně zříká jakýchkoli prohlášení nebo záruk jakéhokoli druhu, výslovných nebo předpokládaných, včetně bez omezení záruky prodejnosti, vhodnosti pro jakýkoli konkrétní účel, neporušování nebo provozování těchto webových stránek, služeb nebo obsahu. VidPaw nezaručuje ani nezastupuje, pokud jde o bezpečnost webových stránek, služeb nebo obsahu. berete na vědomí, že jakékoli zaslané informace mohou být zachyceny při přenosu nebo jinak. VidPaw neručí za to, že webové stránky, služby, obsah nebo servery, které zpřístupňují tuto webovou stránku nebo elektronickou komunikaci odeslanou VidPaw, jsou bez virů nebo jiných škodlivých prvků. s výjimkou písemného souhlasu VidPaw, dodavatelé, zástupci, prodejci nebo distributoři VidPaw nebo jakékoli jiné třetí strany nemají právo na změnu této omezené záruky ani na žádné další záruky.


Používání těchto webových stránek nebo služeb nebo stahování nebo jiné použití jakýchkoli produktů prostřednictvím těchto webových stránek se provádí na základě vlastního uvážení a rizika a se svým souhlasem, že budete výhradně odpovědni za jakékoli škody na vašem počítačovém systému, ztrátě dat, nebo jiné škody, které vyplývají z těchto činností. VidPaw nepřebírá žádnou odpovědnost za žádný počítačový virus nebo jiný podobný softwarový kód, který je stažen do vašeho počítače z webových stránek nebo v souvislosti s jakýmikoli službami nebo produkty nabízenými prostřednictvím webových stránek. Žádná rada ani informace, ať už ústní nebo písemné, které jste obdrželi od VidPaw nebo z webových stránek, nezakládají žádnou záruku, která není výslovně uvedena v podmínkách služby.


Webové stránky a služby mohou obsahovat odkazy na konkrétní produkty a služby VidPaw, které nemusí být v dané zemi dostupné. Žádný takový odkaz neznamená ani nezaručuje, že takové produkty nebo služby budou kdykoli dostupné v kterékoli konkrétní zemi.


Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že používáním těchto webových stránek a služeb můžete být vystaveni obsahu, který můžete považovat za urážlivý, neslušný nebo sporný, a že v tomto ohledu používáte webové stránky a služby na vlastní riziko.


VidPaw ani žádná z jeho poboček v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, následné, represivní, zvláštní nebo náhodné škody (včetně, bez omezení, škod za ztrátu obchodní činnosti, smlouvy, příjmu, údajů, informací nebo přerušení podnikání), na základě jakékoliv teorie odpovědnosti, vyplývající z nebo vyplývající z použití nebo neschopnosti používat webové stránky nebo služby nebo obsah, produkty, služby, prohlášení nebo akce jakékoli třetí strany na webových stránkách nebo prostřednictvím těchto stránek, a služby, jakýkoli neoprávněný přístup nebo změna vašeho přenosu nebo dat, jakékoli informace, které jsou zasílány nebo přijímány, nebo nejsou zasílány nebo přijímány, jakékoli neschopnosti uchovávat data, jakákoli ztráta dat, ztráta nebo poškození souborů, ztráta nebo poškození obsah, veškeré služby dostupné prostřednictvím webové stránky, které jsou zpožděny nebo přerušeny, a to i v případě, že VidPaw byl informován o možnosti těchto škod. Jakákoli žaloba podaná proti VidPaw týkající se nebo v souvislosti s webovými stránkami a službami musí být zahájena a písemně oznámena VidPaw do jednoho roku od data, kdy vznikl důvod pro podání žaloby.


Některé jurisdikce neumožňují vyloučení předpokládaných záruk nebo omezení, takže se na vás výše uvedená omezení nemusí vztahovat.Vaše záruky

Tímto zaručujete, že:

(i) veškeré informace, které poskytnete společnosti VidPaw v souvislosti s webovými stránkami, společnost VidPaw a služby jsou pravdivé, přesné, správné a aktuální;
(ii) máte plnou moc a oprávnění vstoupit do těchto smluvních podmínek;
(iii) jste zákonným věkem k uzavření závazné smlouvy se společností VidPaw;
             (iv) budete požadovat všechna nezbytná vládní schválení potřebná k provedení těchto podmínek služby;
             (v) budete plnit všechny své povinnosti vyplývající z těchto smluvních podmínek v souladu s platnými zákony, pravidly a předpisy; a
             (vi) váš redakční, textový, grafický, audiovizuální a další obsah, který je k dispozici uživatelům této webové stránky a který není poskytován společností VidPaw, (1) neporušuje žádná práva duševního vlastnictví třetí strany, (2) představuje hanobení , urážka na cti nebo obscénnost, (3) má za následek jakýkoli podvod spotřebitele, odpovědnost za výrobek, porušení smlouvy, které jste stranou nebo způsobí zranění jakékoli třetí osobě, (4) podporují násilí nebo obsahují nenávistné projevy, (5) porušují veškeré platné normy. zákon, statut, vyhláška nebo nařízení nebo (6) obsahují obsah pro dospělé nebo podporují nezákonné činnosti.


Veškeré položky odeslané, přijaté, stažené nebo zakoupené z webových stránek a služeb mohou podléhat kontrolám vývozu Spojených států. Žádný výrobek tedy nemůže být vyvezen nebo reexportován

(i) do Kuby, Iráku, Libye, Severní Koreje, Íránu, Sýrie nebo do kterékoli jiné země, do které Spojené státy embargo zboží propustily, nebo do země, kde mají bydliště nebo bydliště; nebo
(ii) komukoli na seznamu speciálně určených státních příslušníků ministerstva financí USA nebo v tabulce zakázaných příkazů ministerstva obchodu USA. Stažením nebo používáním Webových stránek a Služeb prohlašujete a zaručujete, že nejste umístěni, pod kontrolou ani státním příslušníkem nebo rezidentem jakékoli takové země nebo na takovém seznamu.Zásady ochrany osobních údajů

Udržujeme si samostatné zásady ochrany osobních údajů a váš souhlas s těmito Podmínkami také vyjadřuje váš souhlas se Zásadami ochrany osobních údajů. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit Zásady ochrany osobních údajů zasláním takových změn na Webovou stránku. O žádných změnách nesmí být učiněno žádné jiné oznámení. Vaše další používání webových stránek v souladu s těmito změnami představuje souhlas s těmito změnami bez ohledu na to, zda jste je skutečně četli.Autorská práva

Udržujeme si samostatné oznámení o autorských právech a váš souhlas s těmito Podmínkami také znamená váš souhlas s Oznámením o autorských právech. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit Oznámení o autorských právech tak, že na webové stránky zveřejníte takové změny. O žádných změnách nesmí být učiněno žádné jiné oznámení. Vaše další používání webových stránek v souladu s těmito změnami představuje souhlas s těmito změnami bez ohledu na to, zda jste je skutečně četli.Poplatky

VidPaw je v současné době volně použitelný a bude dlouho otevřený a volný. Pokud tomu tak není, berete na vědomí, že si vyhrazujeme právo účtovat poplatky za všechny naše služby a čas od času měnit dle vlastního uvážení. Pokud kdykoli ukončíme vaše práva na užívání webové stránky z důvodu porušení těchto Podmínek, nebudete mít nárok na vrácení jakékoli části svých poplatků. Ve všech ostatních ohledech se tyto poplatky řídí dalšími pravidly, podmínkami nebo smlouvami zveřejněnými na Webových stránkách a / nebo uloženými jakýmkoli obchodním zástupcem nebo společností zpracovávající platby, která může být čas od času změněna.Odškodnění

Souhlasíte s tím, že budete bránit, odškodnit a zadržet společnost VidPaw, její přidružené společnosti a jejich příslušné úředníky, ředitele, zaměstnance a zástupce, a to od jakýchkoli nároků, škod, závazků, ztrát, závazků, nákladů a výdajů (včetně, ale nikoli výhradně). poplatky advokáta) vyplývající z:
(i) vaše používání webových stránek;
                 (ii) porušení těchto Podmínek služby;
                 (iii) vaše porušení podmínek, které se týkají vašeho Uživatelského příspěvku;
                 (iv) porušení jakéhokoli práva třetí strany, včetně, bez omezení, autorského práva, vlastnictví, publicity nebo práva na soukromí; nebo
                 (v) jakékoli tvrzení, že jeden z vašich Uživatelských příspěvků způsobil třetí straně škodu. Tato povinnost obhajoby a odškodnění přežije tyto Podmínky a vaše užívání Webové stránky.Obecné podmínky

(1) Tyto Podmínky, v platném znění, představují úplnou dohodu mezi vámi a námi a nahrazují veškeré předchozí dohody mezi vámi a námi a nemohou být změněny bez našeho písemného souhlasu.
             (2) Naše nevymáhání jakéhokoliv ustanovení těchto Podmínek nebude vykládáno jako prominutí jakéhokoli ustanovení nebo práva.
(3) Je-li některá část těchto Podmínek prohlášena za neplatnou nebo nevymahatelnou podle platných právních předpisů, neplatné a nevymahatelné ustanovení bude považováno za nahrazené platným, vykonatelným ustanovením, které nejvíce odpovídá záměru původního ustanovení a zbývajícímu ustanovení. platnosti dohody.
            (4) Žádné ustanovení není určeno ani nebude považováno za udělení práv nebo opravných prostředků třetí straně.
            Tyto Podmínky nejsou převoditelné, převoditelné nebo sublicencovatelné Vámi, s výjimkou našeho předchozího písemného souhlasu, ale mohou být přidány nebo převedeny námi bez omezení.
            (5) Souhlasíte s tím, že vám můžeme poskytovat oznámení e-mailem, běžnou poštou nebo příspěvky na webové stránky.
            (6) Názvy oddílů v těchto Podmínkách jsou pouze pro pohodlí a nemají žádný právní ani smluvní účinek.
            (7) Termín „včetně“ v těchto Podmínkách je ilustrativní a není omezující.
            (8) Je-li tato smlouva přeložena a vyhotovena v jiném jazyce než v angličtině a dojde k rozporu mezi překladem a anglickou verzí, řídí se anglická verze.

Plane Flight